Regulamin

REGULAMIN
sklepu internetowego
Londonshoes

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego London Shoes, w tym dostarczania zamówionych Produktów, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Sprzedający udostępnia Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem London Shoes, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy sprzedaży, a także jego pobrania, utrwalenia i wydrukowania.
 2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym London Shoes, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 3. London Shoes dba o prawa konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z London Shoes.

§ 2

Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. London Shoes – sklep internetowy działający pod adresem www.londonshoes.pl, prowadzony i administrowany przez Jarosława Bojaruńca, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „Boyar” Jarosław Bojaruniec, z siedzibą w Olsztynie przy Placu Kazimierza Pułaskiego 7/16, 10-515 Olsztyn, NIP: 7391288350, REGON: 510401069, telefon kontaktowy: (89)523-81-12,
  e-mail: [email protected], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
 2. Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem London Shoes;
 3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w London Shoes. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach London Shoes, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem London Shoes w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 6. Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 7. Sprzedający – Jarosław Bojaruniec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „Boyar” Jarosław Bojaruniec z siedzibą w Olsztynie przy Placu Kazimierza Pułaskiego 7/16, 10-515 Olsztyn, NIP: 7391288350, REGON: 510401069, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, świadcząca usługę udostępnienia zasobów London Shoes na rzecz Kupujących;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z London Shoes;
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki techniczne korzystania z London Shoes

 1. Korzystanie z London Shoes możliwe jest z użyciem komputera, tableta, smartfona lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;
 2. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
 3. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768;
 4. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;
 5. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;
 6. Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.
 1. Kupujący lub inna osoba korzystająca z London Shoes zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do London Shoes oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do London Shoes, a także ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu oraz ze strony internetowej www.londonshoes.pl.
 2. London Shoes nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.
 3. Kupujący obowiązany jest do korzystania z London Shoes w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania do formularzy dostępnych na London Shoes danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie London Shoes, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość London Shoes lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

Rejestracja i zasady korzystania z London Shoes

 1. Zamówienia składane w London Shoes przetwarzane są od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. Do dokonywania zakupów w London Shoes niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Przeglądanie asortymentu London Shoes nie wymaga rejestracji.
 3. Składanie zamówień jest możliwe po założeniu konta użytkownika, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.londonshoes.pl, w którym należy podać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę), adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, a także zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień. W przypadku zakupu jednorazowego nie ma konieczności zakładania konta użytkownika – należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować zawarte w nim warunki i koszty dostawy.
 4. Po wypełnieniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłany e-mail aktywacyjny, który należy odebrać i potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny.
 5. W procesie rejestracji lub wypełniania jednorazowego formularza zamówienia Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.
 6. Adres wysyłki podany podczas zakładania konta użytkownika stanie się domyślnym adresem, który będzie używany do realizacji zamówień; przy każdym zamówieniu, Kupujący będzie miał możliwość podania innego adresu wysyłki. W przypadku podania adresu służbowego, należy dodatkowo podać nazwę firmy.
 7. Dokonując zakupów za pomocą konta użytkownika, Kupujący może w każdej chwili zmienić swoje dane teleadresowe celem ich aktualizacji oraz uzyskuje możliwość wglądu do historii dokonanych zakupów. Historia zakupów dla użytkowników niezarejestrowanych nie jest zapisywana, ponieważ dane służące do realizacji zamówienia są przetrzymywane w bazie danych London Shoes tylko na czas realizacji konkretnego zamówienia.
 8. W celu usunięcia konta użytkownika z London Shoes należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres e-mail: [email protected] z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w London Shoes.
 9. Sprzedający nie wyraża zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych należących do Sprzedającego. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych znajdujących się na stronie internetowej www.londonshoes.pl przysługują Sprzedającemu.

§ 5

Procedura Sprzedaży i składanie zamówień

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie London Shoes nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący, przesyłając zamówienie dotyczące Produktu za pośrednictwem London Shoes, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru:
 1. zamawianych Produktów i ich ilości;
 2. sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
 3. sklepu, w którym zamówienie zostanie odebrane – w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Kupującego osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych London Shoes;
 4. wpisać dane do faktury (w tym NIP), jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 5. sposobu płatności poprzez kliknięcie przycisku: „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wybranej formy płatności.
 1. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Kupującemu kurierem GLS na adres wskazany w zamówieniu.
 1. Wysłane przez London Shoes potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 2. W wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej Sprzedający wskaże numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, w przypadku wyboru przesyłki innej niż za pobraniem.
 3. Ilość Produktów oferowanych w ramach London Shoes jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 4. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców London Shoes lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, London Shoes zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i niezwłocznie zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 5. Na czas realizacji zamówienie składa się czas przygotowania Produktów do wysyłki przez London Shoes oraz czas dostawy. Czas przygotowania Produktów do wysyłki obejmuje kompletowanie Produktów, zaksięgowanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie i nadanie paczki. Standardowo, po nadaniu przesyłki przez Londond Shoes, firma kurierska doręcza zamówione Produkty w ciągu 1-2 dni roboczych.

§ 6

Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu. London Shoes nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Kupujących i innych osób odwiedzających London Shoes. W związku z powyższym, jeżeli Produkt zostanie zamówiony przez osobę nie posiadającą choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę ceny.
 2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego i pełnego adresu wysyłki.
 3. Jeżeli dane Kupującego podane w procesie zakładania konta użytkownika lub wypełniania jednorazowego formularza zamówienia ulegną zmianie, Kupujący zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 4. Sprzedający oświadcza, że posiada tytuł prawny do wszystkich Produktów oferowanych przez niego za pośrednictwem London Shoes i jest uprawniony do rozporządzania nimi.
 5. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane Produkty, ich bezpieczeństwo, zgodność z obowiązującym prawem, opisy, zdjęcia, informacje, a także wszystkie czynności związane ze sprzedażą w London Shoes.
 6. Sprzedający wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu i jest zobowiązany do zapakowania wysyłanych Produktów w sposób należyty, gwarantujący bezpieczne dotarcie do Kupującego.

§ 7

Cena, płatności i anulowanie zamówienia

 1. Na całkowity koszt zamówienia składają się: cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na London Shoes jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej London Shoes:
 1. podawane są w złotych polskich,
 2. zawierają podatek VAT,
 3. nie zawierają kosztów dostawy.
 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski:
 1. płatność przy odbiorze: realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;
 2. przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
 1. W przypadku płatności określonych w ust. 3 pkt. b) powyżej Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy Sprzedającego przesłany Kupującemu w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, tytułem: „Zamówienie nr XXX”. Płatność powinna być dokonana w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Sprzedający wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym Sprzedający wyznaczy Kupującemu kolejny pięciodniowy termin, po upływie którego zamówienie zostanie uznane za anulowane.
 3. Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego złożoną przed dokonaniem wysyłki Produktu przez Sprzedającego. Prośba powinna zostać przesłana na adres e-mail: [email protected]
 4. Sprzedający wysyła zakupiony Produkt najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy w przypadku wybrania przez Kupującego opcji „płatność za pobraniem”. W innych wypadkach Produkt zostaje wysłany najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez GLS – na ogół wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
 5. Wraz z zakupionym Produktem Kupujący otrzyma od Sprzedającego dowód zakupu Produktu w postaci paragonu fiskalnego. Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawi fakturę VAT po uprzednim wskazaniu przez Kupującego danych do faktury, w tym NIP.

§ 8

Dostawa, odbiór

 1. Zamówione Produkty mogą być dostarczone wyłącznie na terytorium Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 2. Zamówione Produkty można także odebrać osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych Sprzedającego. Odbiór osobisty jest bezpłatny. W przypadku odbioru osobistego niezbędny jest wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedającym w celu uzgodnienia terminu odbioru i potwierdzenia dostępności towaru w wybranym sklepie stacjonarnym.
 3. Koszty przesyłki są następujące:
 1. Przedpłata na konto – przesyłka kurierska 0,00 zł, przy czym bezpłatna dostawa dotyczy zamówień opłaconych z góry, o łącznej wartości powyżej 100 zł. Oznacza to, że dostawa odbywa się na koszt London Shoes bez względu na miejsce dostawy na terenie Polski. W przypadku, gdy łączna wartość zamówienia jest niższa niż 100 zł, koszt przesyłki kurierskiej to 14,00 zł;
 2. Płatność przy odbiorze – przesyłka kurierska pobraniowa 9,00 zł.
 1. Koszt przesyłki widoczny jest zawsze po dodaniu Produktów do koszyka i wybraniu formy płatności. W przypadku zakupu kilku Produktów Kupujący płaci za przesyłkę tylko raz. W przypadku zamówień nietypowych lub hurtowych koszt dostawy uzgadniany jest indywidualnie z każdym klientem.
 2. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez firmę kurierską GLS.
 3. Sprzedający poinformuje Kupującego o wysłaniu Produktu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi Sprzedającego za pośrednictwem wiadomości
  e-mail przesłanej na adres: [email protected]
 5. W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, Sprzedający niezwłocznie złoży reklamację u dostawcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę Sprzedający zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 6-8.
 6. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected] wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.
 7. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem kuriera lub pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządził protokół szkody.
 8. Sprzedający, niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie, rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 6-8.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 9 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z Produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Stan niezmieniony oznacza w szczególności, iż Produkt nie był używany, a tylko przymierzony.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres London Shoes wskazany w niniejszym Regulaminie. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Konsument stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Zwracany Produkt należy odesłać na adres London Shoes w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Produkt można także odesłać lub zwrócić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy składanym na piśmie. O ile to możliwe, London Shoes zwraca się z prośbą o zwrot lub odesłanie zwracanego Produktu razem z paragonem fiskalnym.
 5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez London Shoes najpóźniej w ciągu 14 dni. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do London Shoes.
 6. Jeżeli Konsument dokonał płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Konsumenta.
 7. Sprzedający nie odpowiada za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże London Shoes wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 9. Za świadczenie spełnione przez Konsumenta, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone koszty przesyłki, z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do London Shoes obciążają Konsumenta.
 10. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 11. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w Art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadkach:
 1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Reklamacje

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje związane ze funkcjonowaniem London Shoes, w tym wszelkie usterki i nieprawidłowości techniczne (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, określonej w ust. 2-8 poniżej) Kupujący może składać: (i) pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie lub (ii) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] W opisie reklamacji zaleca się podanie: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (ii) żądania Kupującego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Powyższe stanowi jedynie zalecenie i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Reklamacje związane z wadliwością rzeczy sprzedanej

 1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady Produktu (rękojmia).
 2. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo, gdy wada jest istotna może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać Produkt na adres London Shoes: P.H.U. „Boyar” Jarosław Bojaruniec, z siedzibą w Olsztynie przy Placu Kazimierza Pułaskiego 7/16, 10-515 Olsztyn. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć opis reklamacji (przykładowy formularz reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu), a o ile to możliwe Sprzedający zwraca się z prośbą o dołączenie także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).
 3. W przypadku, gdy Produkt odebrany został w sklepie stacjonarnym London Shoes, reklamacje można składać właśnie w tym sklepie stacjonarnym lub stosownie do postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sprzedający niezwłocznie, w zależności od okoliczności, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Odesłanie Produktu naprawionego, nowego lub zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwróci Kupującemu po rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną § 9 ust. 6-8 Regulaminu.
 7. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Kupującego tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość, proporcje. Przed złożeniem zamówienia, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.), Kupujący jest proszony o zadanie pytania Sprzedającemu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej London Shoes. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 8. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczące reklamacji związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej. Kupujący będący Przedsiębiorcą, nabywający Produkt w celu związanym z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego Produktu.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  P.H.U. „BOYAR” JAROSŁAW BOJARUNIEC
  Plac Kazimierza Pułaskiego nr 7 lok. 16, 10-515 Olsztyn
  NIP 7391288350, REGON 510401069
  tel. +48 89 523 81 12
  email: [email protected]
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, przedstawienie oferty handlowej, przygotowanie, zawarcie oraz udokumentowanie umowy kupna-sprzedaży.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy.

§ 12

Polityka cookies

 1. London Shoes korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny www.londonshoes.pl. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Korzystając z London Shoes Kupujący wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych London Shoes do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych w nim zawartych, co umożliwia polepszanie jakości London Shoes;
 3. utrzymania sesji Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny www.londonshoes.pl (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach London Shoes stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.
 2. W ramach London Shoes stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach London Shoes, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach London Shoes;
 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny www.londonshoes.pl ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba korzystająca z witryny www.londonshoes.pl, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej London Shoes celem tworzenia statystyk na potrzeby London Shoes;
 4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym z witryny www.londonshoes.pl treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny www.londonshoes.pl. Kupujący mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny www.londonshoes.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej): Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 2. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie London Shoes.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Spory mogące wystąpić pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny;
 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2015 roku.
 2. London Shoes zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin London Shoes udostępni na stronie http://www.lonodonshoes.pl co najmniej na 7 dni przed datą jego wejścia w życie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez London Shoes, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.londonshoes.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu ich złożenia.
Tabela rozmiarów
EUR
Długość wkładki
wewnątrz buta (cm)
Max. długość stopy
kupującego (cm)