Czas na styloweZAKUPY.pl! Od 30 września do 5 października uzyskaj 20% zniżki! *aby skorzystać z promocji wpisz kod 'jesien2022'

Regulamin karty stałego klienta

REGULAMIN
karty stałego klienta
Londonshoes

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta Londonshoes („Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta („Karty Stałego Klienta”).
 2. Organizatorem Programu lojalnościowego Londonshoes jest firma P.H.U. ”BOYAR” Jarosław Bojaruniec z siedzibą w Olsztynie 10-515, plac Kazimierza Pułaskiego 7 lok. 16, zwana dalej organizatorem.
 3. Program lojalnościowy Londonshoes jest przeznaczony dla klientów dokonujących zakupów w sklepach stacjonarnych C.H. Galaxy Sklep Londonshoes, Ul. Wyzwolenia 18-20, 70-554 Szczecin oraz  Dekada Olsztyn, Sklep Londonshoes ul. Partyzantów 63, 10-402 Olsztyn.
 4. Jego celem jest nagradzanie Uczestników nabywających produkty we wskazanych punktach.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu lojalnościowego Londonshoes, określa prawa i obowiązki Uczestnika.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.londonshoes.pl oraz w sklepach biorących udział w programie.

§ 2
Warunki Otrzymywania Karty Stałego Klienta LONDONSHOES

Niezbędnymi warunkami przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta są:

 1. Klient musi być osobą pełnoletnią,
 2. Klient musi spełnić jedno z trzech poniższych założeń:
 3. Klient dokonał jednorazowego zakupu  towarów na kwotę powyżej 350zł lub
 4. Klient dokonał zakupów na powyżej 500zł w ciągu 3 miesięcy (do weryfikacji niezbędne są   paragony dokonanych transakcji) lub
 5. Klient dokonał zakupów na powyżej 700zł w ciągu 6 miesięcy (do weryfikacji niezbędne są   paragony dokonanych transakcji).

Powyższe transakcje dotyczą zakupu towarów zarówno w podstawowych cenach, jak i wyprzedażowych,

 1. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin,
 2. Klient wypełnił w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy w sklepie LondonShoes oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie.

§ 3
Postanowienia Szczegółowe

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez współpracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów towarów w jednym ze Sklepów Londonshoes po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.
 2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają osobę wskazaną na Karcie Stałego Klienta do zakupienia towarów w cenach specjalnych znajdujących się na indywidualnych fiszkach produktowych („Rabat”). Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
 3. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
 4. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej towarów.
 5. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów w Sklepach Londonshoes, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
 6. W celu naliczenia Rabatu należy okazać kasjerowi Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.

§ 4
Dane Osobowe

 1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest firma P.H.U. ”BOYAR” Jarosław Bojaruniec (plac Kazimierza Pułaskiego 7/16, 10-515 Olsztyn). Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul umieszczonych na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).
 4. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielanie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.
 5. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

§ 5
Zakończenie Programu Kart Lojalnościowych

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.londonshoes.pl
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu lojalnościowego Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karty Stałego Klienta w punktach sprzedaży Londonshoes oraz na stronie internetowej Organizatora Programu (www.londonshoes.pl), co najmniej na tydzień przed dniem zawieszenia lub zakończenia Programu lojalnościowego Londonshoes.
 3. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w sklepie Londonshoes lub wysłanego na adres siedziby Organizatora.
 4. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

§ 6
Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w drodze mailowej na adres [email protected] lub listem poleconym na adres: P.H.U. „Boyar” Jarosław Bojaruniec Pl. Pułaskiego 7/16, 10-515 Olsztyn.
 2. Składający reklamację musi udostępnić swoje dane, tak aby kontakt z nim, w celu poinformowania  o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 3. Proces rozpatrywania reklamacji nie może być dłuższy niż 30 dni.
 4. Reklamujący wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych przez Organizatora-Administratora danych osobowych, którym jest firma P.H.U „Boyar” Jarosław Bojaruniec z siedzibą w Olsztynie, Pl. Kazimierza Pułaskiego 7/16 , NIP: 739-128-83-50, Regon 510401069 w celu rozpatrzenia powyższej reklamacji.

§ 7
Zmiany Regulaminu Programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.Zmieniony Regulamin musi być przedstawiony w sklepach Londonshoes oraz na stronie internetowej: www.londonshoes.pl
 2. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta.
 3. Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.londonshoes.pl.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ewentualne spory zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

Tabela rozmiarów
EUR
Długość wkładki
wewnątrz buta (cm)
Max. długość stopy
kupującego (cm)